Habitatge i Transició Ecològica

Beneficis del reciclatge

Contenidor marró:

Aproximadament el 40% dels residus que produïm es matèria orgànica. A partir d’aquest residus podem dur a terme el compostatge, que és un procés de descomposició biològica de la matèria orgànica continguda a les escombraries en condicions controlades. El material resultant d’aquest procés no és ben be un abono, encara que conté nutrients i oligielements, si no més be és un regenerador orgànic del terreny, per això es diu adob orgànic.

Els seus efectes positius sobre el sòl son:

-         Solta els terrenys compactes i compacta els massa solts.

-         Afavoreix l’adob químic a l’evitar la percolació.

-         Augmenta la capacitat de retenció d’aigua del sòl.

-         Es font d’elements.

-         Augmenta el contingut de matèria orgànica del sòl.

 

Contenidor blau:

El paper i cartró es fabrica originalment a partir de fibra de cel·lulosa procedent de plantacions de espècies de ràpid creixement (pi i eucaliptus) destinades a aquesta finalitat.

Els papers i cartrons recollits selectivament es duen a una planta de reciclatge, on es classifiquen segons la seva composició per reciclar-los i produir més paper o cartró.

De la totalitat de paper i cartró que es produeix actualment a l’Estat, el 85% s’elabora a partir de fibres recuperades del paper i cartró recollit selectivament.

La potenciació de la recollida selectiva del paper aporta una sèrie de beneficis ambientals com son l’estalvi de matèries primeres, la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la reducció de  l’espai ocupat en els abocadors. A la vegada, es contribueix també al desenvolupament econòmic i social a través de la generació de llocs de treball i de teixit industrial.

 

Contenidor Verd:

 

En la planta de reciclatge, el vidre es separa dels cossos estranys, es tritura i es neteja. El producte d’aquesta operació, “el calcin”, es transporta als forns vidriers on s’utilitza com a matèria prima per l’elaboració de nous envasos de vidre. El vidre nou és 100% reciclable. L’ús de botelles retornables o rellenables ajudaria a reduir la contaminació en un 20% aproximadament.

El reciclatge de vidre produeix una sèrie de beneficis derivats de :

-      La no extracció de matèries primeres: Per cada tona d’envasos de vidre usat que es recicla s'estalvien 1,2 tones de matèries primeres.

-      El menor consum d’energia: que es produeix a traves de 2 conductes distints: per la no extracció de matèries primes i per la menor temperatura a que han de treballar els forns. S’estima que cada tona d’envasos de vidre usats estalvia 130 kg. de fuel.

-      La disminució del volum de residus.


 

Contenidor groc:

Cada envàs té una composició i tractament diferent. Els envasos brick es separen manualment i s’utilitzen per fabricar bosses de paper, làmines de alumini o cartró , cartró per envasos, paper de cuina, cartrons per ous, etc. Les fraccions de polietilè i d’alumini s’usen com combustible en els processos de fabricació i/o en l’industria de ciment.   Les llaunes d’acer es separen mitjançant un electroiman, es premsen i s’envien a una fundició d’acer per fer carrosseries, tubs.... Les llaunes d’alumini es separen per “corrents de Foucault”, es premsen i s’envien a una fundició d’alumini per fer bicicletes, electrodomèstics i cargols.

El reciclatge dels envasos lleugers ens aporta els següents beneficis:

-    La recollida d’envasos lleugers permet estalviar energia. Una tona d’envasos de plàstic o dues tones de  tetrabriks suposa un estalvi d’una tona de petroli.

-       També suposa reduir la contaminació de l’aigua i l’aire.

-        I un important estalvi de matèries primeres que s’han d’extreure de la natura.

Et destaquem...