Habitatge i Transició Ecològica

Polítiques ambientals

Les actuacions de l’Ajuntament de Lleida en matèria de sostenibilitat, medi ambient i horta estan englobades en  2 grans eixos principals:

Protecció de la biodiversitat, plantes i animals, del paisatge i de l’entorn rural:

Primer de Maig4Lleida té un entorn ric en biodiversitat i paisatge que sovint ha estat poc valorat. Les actuacions de millora i les campanyes de descoberta tenen l’objectiu d’atansar la població a espais naturals com La Mitjana, el riu, els aiguamolls de Rufea, els boscos de la Cerdera.... per conèixer el seu funcionament ecològic i també la biodiversitat que acullen. També es realitzen programes de gestió de la flora i la fauna per potenciar espècies (millora d’hàbitats de ratpenats, basses per amfibis i libèl·lules, dormiders d’espècies aquàtiques...) i controlar altres molestes o invasores (control de mosquits i mosca negra, lianes invasores, control de poblacions de senglars, cotorres grises o coloms...).

El riu Segre conforma l’eix territorial bàsic en forma de gran connector ecològic sobre el que s’estructuren els espais naturals fluvials i que es potencia a través del manteniment del punts d’interès i del camí natural del riu que discorre d’un extrem a l’altre.

Però no només son importants els espais naturals. Lleida te un espai únic, que és l’horta, en el que conflueixen un territori productiu amb uns pagesos que hi viuen, un paisatge característic i valuós, un reservori ecològic i una oportunitat de generació de noves activitats productives vinculades a la producció local i les activitats turístiques i de lleure. Millorar la xarxa de camins i les infraestructures bàsiques del territori i promocionar els productes agraris de proximitat són aspectes clau per donar suport als pagesos, que són els que mantenen l’espai. 

Però la natura no només està fora de la ciutat, També ha d’estar a dins i això passa per augmentar l’arbrat i les zones verdes de la ciutat, amb bona diversitat d’arbres als jardins i espècies adaptades a les condicions i clima mediterrani i espais verds amplis per poder gaudir dels parcs i jardins de la ciutat i també a millorar la vida dels animals de companyia.

Lleida integra la sostenibilitat en el seu desenvolupament


seu vellaLleida és una ciutat del s. XXI, per això ha integrat la sostenibilitat en el seu desenvolupament. Moltes ciutats ja han entès que no es pot créixer a costa de dilapidar recursos naturals i generar contaminació. Un desenvolupament basat en la eficiència en l’ús dels recursos naturals i l’aigua, en minimitzar al màxim i aprofitar els residus que es produeixen, en la lluita contra el canvi climàtic, en l’eficiència energètica, en la conservació de la diversitat de productes agraris com a font de desenvolupament agroalimentari... permet posicionar-se estratègicament per un futur en el que aquestes seran condicions necessàries per continuar desenvolupant-se. I per això cal el compromís i el treball conjunt de tots els actors que operen a la ciutat, liderats per l’Ajuntament. El desenvolupament de l’Agenda 21 mitjançant les entitats, les escoles, les empreses..., ofereix un espai col·lectiu de treball en aquesta línia.

 

Els principals plans i polítiques ambientals de l'Ajuntament són:

Et destaquem...