Habitatge i Transició Ecològica

Qualitat acústica

soroll1

La qualitat de vida a la ciutat de Lleida  està condicionada, entre molts altres factors, pels nivells de soroll presents als seus carrers.

La causa principal del soroll a la ciutat prové dels cotxes, amb diferència. Només una petita part prové de l'indústria i del ferrocarril. També són font de soroll dins la ciutat les activitats lúdiques, comercials i domèstiques.

Per aconseguir la protecció de la població als sorolls dins l'àmbit urbà  la normativa europea (i la corresponent trasposició  a la legislació estatal i catalana), fixa els següents instruments de gestió ambiental del soroll:

- El mapa de capacitat acústica, el qual  fixa el nivell d'immissió de soroll admissible per cada carrer de la ciutat.

- El Mapa Estratègic de Soroll, el qual avalua els  nivells actuals d'immissió de soroll i detecta els carrers on es superen els nivells objectiu.

- El Pla d'Acció local de Qualitat Acústica, el qual fixa l'estratègia del municipi per prevenir i reduir l'impacte negatiu provocat per uns nivells de soroll superiors als límit establerts.

L'Ajuntament de Lleida ha elaborat i aprovat aquests instruments per al municipi, els quals podeu consultar aquí:

- Mapa de Capacitat Acústica de Lleida (aprovat el 31 de gener de 2018)

 

- Mapa Estratègic de Soroll de Lleida (aprovat el 31 de gener de 2018)

 

Pla de Millora de la Qualitat Acústica de Lleida (aprovat el 17 de juliol de 2018)

Et destaquem...