Habitatge i Transició Ecològica

Qualitat acústica

soroll1

La qualitat de vida a la ciutat de Lleida  està condicionada, entre molts altres factors, pels nivells de soroll presents als seus carrers.

La causa principal del soroll a la ciutat prové dels cotxes, amb diferència. Només una petita part prové de l'indústria i del ferrocarril. També són font de soroll dins la ciutat les activitats lúdiques, comercials i domèstiques.

Per aconseguir la protecció de la població als sorolls dins l'àmbit urbà  la normativa europea (i la corresponent trasposició  a la legislació estatal i catalana), fixa els següents instruments de gestió ambiental del soroll:

- El mapa de capacitat acústica, el qual  fixa el nivell d'immissió de soroll admissible per cada carrer de la ciutat.

- El Mapa Estratègic de Soroll, el qual avalua els  nivells actuals d'immissió de soroll i detecta els carrers on es superen els nivells objectiu.

- El Pla d'Acció local de Qualitat Acústica, el qual fixa l'estratègia del municipi per prevenir i reduir l'impacte negatiu provocat per uns nivells de soroll superiors als límit establerts.

L'Ajuntament de Lleida ha elaborat i aprovat aquests instruments per al municipi, els quals podeu consultar aquí:

- Mapa de Capacitat Acústica de Lleida (2017)

 

- Mapa Estratègic de Soroll de Lleida (2017)

 

Pla de Millora de la Qualitat Acústica de Lleida

Et destaquem...