Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/L’EMU obre els tràmits perquè els seus llogaters puguin sol·licitar l'exempció de les mensualitats corresponents a l'estat d'alarma

L’EMU obre els tràmits perquè els seus llogaters puguin sol·licitar l'exempció de les mensualitats corresponents a l'estat d'alarma

La mesura s’aplica a aquelles famílies llogateres de l'EMU que veuen reduïts els seus ingressos a conseqüència de l’emergència sanitària. També s'hi podran acollir alguns locals amb activitat comercial o econòmica.

Data publicació: Divendres 03, abril del 2020


Imatge de la notícia L’EMU obre els tràmits perquè els seus llogaters puguin sol·licitar l'exempció de les mensualitats corresponents a l'estat d'alarma

Imatge: ©Ajuntament de Lleida

L'Empresa Municipal d'Urbanisme (EMU) ha iniciat els tràmits perquè les famílies que han vist reduïts els seus ingressos arran de l'estat d'alarma puguin quedar exemptes de pagar el lloguer del seu habitatge públic, així com algunes activitats comercials o econòmiques que tinguin arrendat un dels locals de l'EMU i hagin vist reduïts els seus ingressos. Aquesta mesura, que ja es va anunciar la setmana passada, s'aplicarà a les mensualitats de març i abril i es podria allargar mentre duri l'estat d'alarma. El formulari de sol·licitud està penjat a la web de l’EMU.

Tenen accés a aquesta bonificació els titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge gestionat per l’EMU que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, per algun dels següents motius:

- Estar en situació d’atur o ser empresari o professional autònom que ha patit una pèrdua substancial dels ingressos o una caiguda substancial de les vendes per les afectacions de l’estat d’alarma.

- El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no supera el del mes anterior a aquesta sol·licitud d’exempció de la renda.

-Quan, a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques.

Documentació necessària

Per acreditar aquestes circumstàncies caldrà aportar la documentació següent o declarar de manera responsable que aquesta es té i que s’aportarà posteriorment:

- En cas de situació legal de desocupació, mitjançant un certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en què figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

- En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant un certificat expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

- Nombre de persones que habiten l’habitatge o llibre de família o document acreditatiu de parella de fet o certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors o declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per dur a terme una activitat laboral.

-Es podran demanar altres documents per justificar situacions concretes.

Et destaquem...