Habitatge i Transició Ecològica

Avaluació ambiental de plans i programes

* Aquest apartat recull totes les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius a mediambient, així com els informes de seguiment dels mateixos i els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals existents.

 

La Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes té l’objecte de garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l'aprovació i el seguiment dels plans i programes que poden tenir efectes significatius en el medi ambient 

En aquesta linia, i en relació amb els plans desenvolupats amb efectes sobre Lleida, s’han elaborat els següents informes de sostenibilitat ambiental dels plans i programes i informes sobre vectors ambientals concrets:

 

Et destaquem...