Habitatge i Transició Ecològica

La qualitat de l’aire a Lleida

La presència a l’aire de contaminants pot perjudicar la salut de les persones, afectar el medi ambient i, en definitiva reduir la qualitat de la vida.

Per això, conèixer l’estat de la qualitat de l’aire a les diferents zones del territori, la seva evolució en el temps i la seva variació en funció de les condicions meteorològiques és un dels objectius de les administracions.

El departament de Medi Ambient i Habitatge disposa d’una xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica. A Lleida és disposa d’una estació de mesurament situada al c/ Bisbe Irurita.


Aquesta estació mesura els següents contaminants:

NOX (òxids de nitrogen)

CO (monòxid de carboni)

SO2 (diòxid de sobre)

PM10 (partícules en suspensió menors de 10 micres)

O3 (Ozó)

 

MESURES A APLICAR EN EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Document de mesures a aplicar en episodis de contaminació atmosfèrica

 

Enllaços:

Departament Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya: Dades de l'estació de Lleidamapa web interactiu web amb dades de la qualitat de l'aire a Catalunya

IDESCAT. Indicadors mediambientals. Índex de qualitat de l'aire (ICQA). Dades de contaminació atmosférica: contaminants principals PM10, plom i benzé

Et destaquem...