Habitatge i Transició Ecològica

Llicències d’activitats

Control de les llicències ambientals, d’obres i projectes

Per tal d'assegurar que les activitats econòmiques no representin un perjudici per a la seguretat, la salut o la qualitat de vida de les persones i el medi, l'atorgament de permisos es realitza d'acord amb el que estableix la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

La llei pretén integrar en una sola autorització tot allò que sigui susceptible d'afectar al medi ambient; en una sola llicència es contindran totes les determinacions relatives a la prevenció d'incendis, contaminació atmosfèrica, aigües residuals, contaminació acústica, gestió de residus, seguretat, etc.

1.- Es realitza l’avaluació de projectes, la redacció d’informes tècnics i d’informes de compatibilitat urbanística dels expedients de sol·licitud d’autoritzacions, llicències o comunicacions per a la implantació, canvis substancials i no substancials, adequacions i revisions d’activitats. També es realitza la supervisió de les actes i els informes dels controls inicials i periòdics que realitzen les entitats ambientals de control (EAC) de les activitats subjectes als règims de llicència ambiental amb la finalitat d’avaluar si existeix alguna incidència ambiental que pugui determinar la posada en marxa o no d’una activitat.

2 .- Per les llicències d’obres, projectes, Plans Especials i estudis d’impacte paisatgístic, també es realitza l’avaluació d’aquells projectes que puguin tenir alguna incidència ambiental o bé puguin afectar al planejament urbanístic en relació a les proteccions mediambientals.

 

Enllaç:

Ordenança municipal d'intervenció administrativa i control d'activitats

Et destaquem...