Habitatge i Transició Ecològica

Proposta educativa ponts

 

SI S’HAGUÉS DE TREURE UN PONT DE LA CIUTAT DE LLEIDA, QUIN CREUS QUE SERIA EL QUE CAUSARIA MENYS IMPACTE?

Etapa educativa

Cicle Superior i Primer Cicle d'ESO

Objectius d’aprenentatge

- Descobrir Lleida i el Riu Segre: El recorregut urbà del riu Segre i els Ponts

- Conèixer la història de Lleida.

- Investigar sobre la comunicació a la ciutat de Lleida.

- Fotografiar l’entorn.

- Cercar informació per diferents mitjans.

- Utilitzar de l'enquesta com a font de recollida de dades.

- Elaborar estadístiques i informes.

- Exposar les quantitats en percentatges.

- Elaborar itineraris.

- Interpretar de plànols.

- Redactar i exposar de notícies.

- Analitzar l’entorn proper a partir de les imatges.

- Afavorir l’esperit crític dels alumnes.

- Compartir els aprenentatges realitzats.

- Cooperar amb els companys i les companyes en la realització de les tasques.

- Respectar les aportacions dels companys i companyes.

Competències pròpies de cada àrea treballada

- Competència comunicativa.

- Competència artística i cultural.

- Competència matemàtica.

- Competència d’aprendre a aprendre.

- Competència d’autonomia i iniciativa personal.

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

- Competència social i ciutadana.

i. Continguts.

- Història de Lleida.

- Tipologies textuals: l'enquesta i la notícia.

- Lectura d’imatge.

- Convivència entre els i les alumnes.

- Expressió oral.

- Expressió escrita.

- Investigació a través de diferents fonts.

- Treball cooperatiu.

- Respecte als altres.

- Elaboració d'estadístiques.

- Redacció d'informes.

- Utilització dels percentatges.

- Interpretació de plànols.

- Disseny d'itineraris

- Ús de la càmera fotogràfica.

- Observació i anàlisi de l’entorn.

ii. Conceptes clau

- El riu Segre.

- Lleida.

- Els Ponts sobre el Riu

- Comunicació entre els marges del riu.

- La Canalització.

- Estadístiques.

- Informes.

- Percentatges.

- Notícies.

- Itineraris.

- Plànols.

- La imatge.

iii. Materials i recursos.

- Llibreta de camp

- Plànols

- Càmera de fotos

- Ordinador amb connexió a internet

iv.

v. Durada

Sessions prèvies a la sortida: 7 sessions d'1 hora, aproximadament

Sortida a la canalització del Riu Segre: 3 o 4 hores ( un matí)

Sessions posteriors: 8 sessions d'1 hora, aproximadament

vi. Descripció de l’activitat

1. Detecció de coneixements previs. Quins ponts coneixes?

En gran grup es planteja una conversa i es van recollint les idees que van sorgint. En finalitzar es comenten i es deixen exposades a l'aula. La conversa es pot establir a partir de les preguntes:

- Quins ponts coneixes?

- Com es diuen ?

- On estan els seus extrems?

- Quines zones de Lleida uneixen ?

- En quines ocasions creues algun pont?

- Creues algun pont per venir a l’escola? Quin?

2. Elaboració d'itineraris i treball sobre plànol. Treball cooperatiu.

Es divideix el grup-classe en petits grups cooperatius. La tasca a realitzar serà orientar-se en un plànol de la ciutat de Lleida i elaborar diferents itineraris en funció de les consignes donades pel docent o per les que acordin el grup d'alumnes.

Un exemple d'activitats concretes a plantejar poden ser:

- Buscar a internet algun plànol actual de Lleida, com el publicat a la pàgina web de la Paeria.

- Imprimir-lo.

- Situar els ponts.

- Elaborar itineraris. “Des d’on viu un dels membres del grup, què hauríeu de fer per arribar a...?”

- Buscar itineraris alternatius.

- ...

3. Coneixes la ciutat de Lleida?

En el mateix plànol anterior i amb la mateixa distribució de grups es fa un treball de reconeixement i situació de diferents indrets representatius de la ciutat. Les pautes a seguir poden ser:

- Sobre el plànol, situar la Seu Vella, els Camps Elisis, la zona comercial, la Paeria, el Turó de Gardeny, el Campus Universitari de Cappont, el Pavelló Barris Nord, la Llotja, la Plaça Ricard Vinyes, etc.

- Quin és el pont més proper al lloc o llocs triats?

- Quin pont és el més adequat per anar des de la Llotja al Camps Elisis, si vas en cotxe? I si vas a peu?

- Dibuixar l’itinerari.

4. Posada en comú de les activitats 2 i 3.

Cada grup exposa una de les activitats realitzades. La resta de grups fa preguntes i fa les aportacions que completin l'exposició.

Aquesta activitat es pot plantejar com una avaluació per part dels companys i companyes (coavaluació) i també per part del mestre. Per dur a terme la coavaluació, els companys i companyes poden fer preguntes sobre les informacions exposades i una valoració final de l'exposició realitzada.

  1. Presentació de la proposta concreta. Eliminació d'un pont.

En gran grup, el docent exposa l'objectiu final de l'activitat: si s’hagués de treure un pont de la ciutat de Lleida, quin creus que seria el que causaria menys impacte?

A partir d'aquesta qüestió es proposa una investigació estadística, històrica i social per a realitzar un informe final argumentant quina decisió prendrien en relació al pont triat i divulgar la decisió a través dels mitjans de comunicació de masses.

El primer pas a realitzar seria elaborar un model d'enquesta consensuat per tal de recollir les dades durant la sortida.

Orientacions pel docent:

- La pretensió d'aquest plantejament és que a partir de les dades obtingudes sota uns mateixos criteris pactats i acceptats per tots els grups, s'acabi prenent una decisió argumentada.

- Amb aquest objectiu, s'hauria de consensuar:

- Quines estadístiques s'avaluaran.

- Quines i quantes enquestes s'han de fer.

- Com es recolliran les dades.

- Trobareu un exemple d'enquesta a l'ANNEX 1.

- Es pot respondre un full d'observació i recull de dades com el de l'ANNEX 2.

  1. Utilitat d'un pont de Lleida.

Continuem amb el treball per grups cooperatius. Cada grup tria un pont de la ciutat per treballar-lo.

En primer lloc es farà una cerca d'informació. Seria interessant buscar a internet, llibres, premsa, fotografies, història, qui el va fer, descripció...

El recull de la informació hauria de resumir-se per tal de poder ser compartit amb la resta del grup-classe.

Aquesta activitat pot servir d'avaluació per al docent.

7. Preparació de la sortida.

En gran grup, consensuem tots els aspectes relatius a la sortida:

- què anem a observar?

- Què farem?

- Com ens organitzarem? (grups de treball)

- què necessitem?

- quanta estona necessitem?

- ...

Orientacions pel docent:

La sortida és la presa de contacte amb la realitat que es treballa. Per tant, es proposa que les activitats a fer siguin variades i lligades al treball previ, per exemple, fotografies, descripcions, resposta d'enquestes, recompte de persones que circulen pels diferents ponts... Per aquest motiu, seria convenient que la durada s'ajustés als objectius proposats com a grup. És important tenir clara la resposta a la pregunta “què farem?”.

8. Sortida.

Realització de les activitats pactades. S'acorda una temporització per fer cadascuna de les tasques.

En el recull de dades ens hauríem de fixar en: els usos, qui hi passa, com s’hi pot passar, quantes persones hi passen, com són aquestes persones, quants cotxes hi passen...

Durant la sortida també és el moment d'enquestar 20 persones que passin pel pont.

És convenient que durant la sortida es faci un recull gràfic amb vídeo o fotografia que pugui il·lustrar tots els aspectes que es vulguin destacar en la defensa de la postura sobre el pont.

9. Buidat de les enquestes.

Es pot presentar com un treball de les TAC o utilitzar una graella de doble entrada que reculli totes les variables.

Una proposta és que es traspassin les dades recollides a una taula d'Excel, per tal que es puguin fer els gràfics corresponents. També es pot fer sense l'ús de cap programa informàtic.

Els objectius d'aquesta activitat són:

· Recull de les dades de les entrevistes.

· Elaboració de taules i gràfics.

ANNEX 3. RECULL DE CONCLUSIONS.

10. Elaboració de conclusions.

Cadascun dels grups elaborarà un informe final amb totes les dades recollides per tal d'exposar-lo a la resta dels companys i companyes.

Ha de donar resposta als objectius plantejats a l'activitat 5. Aquest ha d'estar basat en dades objectives que permetin ser comparades amb les dels altres grups.

Orientacions pel docent:

Els punts que pot contenir són els expressats a l'ANNEX 4.

11. Exposició de l'informe.

Cada grup elaborarà una presentació de Power Point amb les dades que ha recollit per tal de poder exposar a la resta de companys i companyes les conclusions finals.

Prèviament es pactarà la durada de l'exposició que ha de ser limitada.

En l'exposició de l'informe cada grup presentarà les conclusions sobre els usos dels ponts.

Aquesta activitat es pot plantejar com una avaluació per part dels companys i companyes (coavaluació) i també per part del mestre. Per dur a terme la coavaluació, els companys i companyes poden fer preguntes sobre les informacions exposades i una valoració final de l'exposició realitzada.

12. Reflexió final.

Elaboració, de manera individual, d’una reflexió i resposta de la pregunta inicial: “si s’hagués de treure un pont de la ciutat de Lleida, quin creus que seria el que causaria menys impacte?”

Aquesta activitat es pot plantejar com avaluació per part del docent.

13. Autoavaluació del treball realitzat.

Cadascun dels integrants dels grups cooperatius haurà de fer autoavaluació del treball realitzat. Es pot partir de la resposta de les següents preguntes:

- S'ha recollit tota la informació que es va acordar?

- L'exposició ha estat clara i entenedora?

- En quins aspectes creus que tu has col·laborat més?

- Com ha estat l'ambient de treball?

- De l'1 al 10, valora el teu treball personal en el conjunt del grup. ______

14. Decisió final

En gran grup i d'acord amb les argumentacions que s'han exposat prèviament a les activitats 11 i 12, s'haurà d'acordar quina de les propostes és la més encertada.

15. Difusió de la notícia.

Amb l'acord pres a l'activitat anterior, s'haurà de redactar una notícia per fer-ne difusió a través d'algun dels mitjans de comunicació de masses més habitual: premsa, ràdio o televisió.

Cada grup triarà un mitjà i elaborarà la notícia.

Posteriorment cada grup ho exposarà al grup classe.

Aquesta activitat es pot plantejar com una avaluació per part dels companys i companyes (coavaluació) i també per part del mestre. Per dur a terme la coavaluació, els companys i companyes poden fer preguntes sobre les informacions exposades i una valoració final de l'exposició realitzada.

Criteris d’avaluació

- El disseny de les activitats permet la realització de l'avaluació des de diferents punts de vista i en diferents moments. A més de l'avaluació del docent, es pretén que hi hagi l'avaluació del propi alumne i entre els companys i companyes.

- L'observació per part del docent permet el seguiment individualitzat del treball.

Annexos

ANNEX 1- MODEL D'ENQUESTA (document de word)

ANNEX 2- FULL D'OBSERVACIÓ I RECULL DE DADES (document de word)

ANNEX 3- TAULA DE DADES (document d'excel)

ANNEX 4- PAUTES PER FER L'INFORME FINAL (document de word)

Et destaquem...