Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/Notícies/L'Ajuntament de Lleida detecta 1.150 habitatges més amb indicis de desocupació

L'Ajuntament de Lleida detecta 1.150 habitatges més amb indicis de desocupació

En les pròximes setmanes requerirà els seus titulars que puguin presentar al·legacions abans de declarar-los habitatges en situació anòmala. Se'l's informa que poden cedir l'habitatge a la Paeria perquè en gestioni el lloguer.

Data publicació: Divendres 21, maig del 2021


Imatge de la notícia L'Ajuntament de Lleida detecta 1.150 habitatges més amb indicis de desocupació

Imatge: ©Ajuntament de Lleida

La regidoria d'Habitatge i Transició Ecològica ha detectat prop de 1.150 habitatges més que presenten indicis de desocupació a la ciutat de Lleida. Es tracta d'una nova campanya per detectar pisos que no estan en ús en la línia de la realitzada el darrer trimestre de l'any passat amb els bancs, immobiliàries i grans tenidors d'habitatges desocupats i fruit de la qual es van decretar 388 pisos en situació anòmala.

La Paeria informarà els propietaris perquè puguin demostrar si es tracta d'habitatges que no estan ocupats i si, efectivament, no s'estan utilitzant, se'ls ofereix que la Paeria en gestioni el lloguer.

L'article 3 d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de Dret a l'Habitatge, modificat per l'article 2.1 del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, defineix com habitatge buit aquell que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys.

En les pròximes setmanes, l'Ajuntament de Lleida, notificarà als titulars d'aquests habitatges que s'ha comprovat alguna de les causes d'utilització anòmala i d'incompliment de la funció social de la propietat, en els termes que defineix la llei d'habitatge de Catalunya i els terminis per presentar la documentació justificativa de la desocupació. Segons la llei de Dret d'Habitatge són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució. L'ocupació sense títol legítim no impedeix que es pugui considerar buit un habitatge.

Dels prop de 1.150 habitatges que presenten algun indici d'ús anòmal, en 188 casos s'ha constatat que no han tingut contractat el servei d'aigua potable en els darrers dos anys, fet que constitueix una evidència de desocupació i en 682 casos més s'ha revisat que el consum d'aigua és tan baix que indica que no se n'ha fet un ús habitacional. En la resta d'habitatges hi ha confluït altres causes

Gestió dels pisos en règim de lloguer

L'Ajuntament de Lleida, juntament amb l'Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida, ofereix als propietaris d'aquests pisos posar-los per a llogar a través del programa "Xarxa de mediació del lloguer social", amb l'obtenció d'avantatges, com són la formalització i el seguiment del contracte, assegurances multirisc i defensa jurídica i la bonificació de l'IBI del 90%, entre d'altres. També s'informa que hi ha la possibilitat de formalitzar un contracte d'arrendament a través del programa Reallotgem.cat, que s'impulsa per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per llogar pisos privats buits amb l'objectiu d'allotjar les famílies que tenen informe favorable de la Mesa d'emergències. El titular de l'habitatge serà beneficiari d'un contracte d'arrendament amb una durada mínima de cinc anys i com incentiu, s'abonarà per avançat l'import equivalent a 18 primeres mensualitats.

La major part dels 1.150 habitatges detectats pertanyen a persones físiques.

Els propietaris dels pisos tindran un termini de quinze dies a partir de la notificació del requeriment per presentar la documentació que acrediti les mesures adoptades per l'efectiva utilització residencial de l'habitatge amb caràcter permanent en el temps.

Un cop es resolguin les al·legacions, els serveis tècnics faran els informes pertinents per declarar els habitatges en situació anòmala, i es procedirà a signar el corresponent decret d'alcaldia.

Com preveu la llei, s'informarà els propietaris que existeix la possibilitat legal d'aplicar un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'IBI quan un pis està desocupat així com la possibilitat d'imposar multes.

El tinent d'alcalde i regidor d'Habitatge i Transició Ecològica, Sergi Talamonte, ha explicat que "L'objectiu principal de la campanya és animar als propietaris a posar els habitatges al mercat de lloguer o a cedir l'ús dels habitatges a l'ajuntament amb totes les garanties i facilitats, estalvis i incentius fiscals. Tots hem de prendre consciència que un habitatge ha de complir la seva funció social, que no és altra que acollir famílies."

Et destaquem...