Habitatge i Transició Ecològica

Històric

 

  • L’any 2008 la Comissió Europea va crear la iniciativa del Pacte dels Alcaldes/esses pel clima, un moviment europeu per ajudar a les comunitats locals i regionals a l’assoliment dels objectius climàtics i energètics de la UE. Actualment, amb més de 10.000 ciutats i regions adherides, és el ´major moviment de ciutats del món que actua en els àmbits de clima i energia.

 

  • El plenari municipal en sessió de 27 de febrer de 2009 va aprovar la adhesió de l’Ajuntament de Lleida al Pacte dels alcaldes/esses pel clima, i va assumir el compromís d’elaborar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2 del municipi en més del 20 per cent per a l’any 2020 respecte les emissions de l’any 2005 (any de referència), d’acord amb la metodologia i directrius establertes per la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea. Un altre compromís assumit amb aquesta signatura va ser la elaboració d’un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius del Pla.

 

  • El 28 de febrer de 2014, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla d’Acció Climàtica per a l’Energia Sostenible. Aquest document recollia l’inventari dels consums energètics i les emissions de CO2 del municipi l’any de referència (2005), i un inventari d’emissions de l’any 2011, i les mesures proposades per assolir els objectius marcats.

 

  • L’any 2014, la Comissió europea, va llençar una iniciativa nova: “Alcaldes per l’Adaptació”, amb l’objectiu de promoure l’adaptació dels municipis a aquests efectes davant els cada cop més evidents efectes del canvi climàtic, vinculada al Pacte d’Alcaldes/esses per fer front al canvi climàtic.

 

  • L’Ajuntament de Lleida es va adherir al nou compromís esmentat en el punt anterior i el ple de L’Ajuntament de Lleida del 27 de març de 2015, va aprovar el Pla Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic (PMACC).

 

  • L’any 2015 el Pacte dels Alcaldes i Alcaldes per l’Adaptació, va llençar una nova proposta als municipis signants per tal d’actualitzar els objectius de reducció d’emissions a els fixats per les polítiques de la Unió Europea, cada cop més ambiciosos: la reducció de les emissions de CO2 un 40% l’any 2030, abordar de forma integrada la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i garantir l’accés a una energia segura, sostenible i assequible per a tothom.

 

  • La Junta de Govern de l’Ajuntament de Lleida va aprovar l’actualització del Pla del Canvi Climàtic de Lleida, el 16 d’abril de 2019, el qual incloïa el compromís de reducció de les emissions a un 40% per l’any 2030 d’acord amb les indicacions de l’oficina del Pacte Europeu de les Alcaldies pel Clima: Pla del Canvi Climàtic de Lleida (PCCL)

 

Resultats de la sessió de treball participativa del Pla del Canvi Climàtic de Lleida

Et destaquem...