Mobilitat Vialitat Trànsit i Horta

Horts Familiars de Rufea

ELS HORTS FAMILIARS DE RUFEA

 

Obert un nou període de sol·licituds dels Horts Familiars de Rufea. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 6 d'agost de 2020, a les 13.00h.

La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini establert, en el Registre General de l’Ajuntament de Lleida, Oficina d’Atenció Ciutadana (amb cita prèvia) abans de les 13,00 hores, podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de les 13.00 hores a l’Oficina de Correus (per correu certificat) i dins del termini màxim establert, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant correu electrònic a patrimoni@paeria.cat el mateix dia de la seva presentació. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.

Més informació.

 

El projecte dels Horts Familiars de Rufea es va iniciar l'any 2011, amb la construcció de 54 parcel·les de 100 m2. Atès a l'elevada demanda de persones i entitats l’any 2013 s'ha ampliat fins a 119 parcel·les.

Els horts tenen una reconeguda funció social, educativa, lúdica i de benestar personal. Per altra banda el projecte contempla altres objectius com la sensibilització sobre els valors de l’Horta de Lleida i la sensibilització ambiental.

Les parcel·les es sortegen entre les persones que ho sol·liciten i que compleixen els requisits establerts. Els hortolans han d’abonar una fiança de 75 € i pagar un lloguer de 152,20€/hort a l’any o el que s’estableixi en la pertinent ordenança fiscal. El lloguer té una durada de 4 anys i és renovable.


 

 

horts-rufea1.jpg horts-rufea2.jpg

Més informació:

Plec de clàusules administratives particulars que regulen l'atorgament de les llicències per a l'ocupació i ús temporal de les parcel·les d'Horts Municipals de Rufea

Reglament d'ús dels Horts Familiars de Rufea

Si teniu dubtes, podeu trucar al 973700455 o enviar un e.mail a infosostenible@paeria.cat 

Com arribar als horts de Rufea:

mapa-acces-horts-rufea.jpg

152,20€/hort a l’any o el que s’estableixi en la pertinent ordenança fiscal.

Et destaquem...