Sostenibilitat

Et trobes a:Inici/Sostenibilitat/Legislació ambiental/Legislació Ambiental

Legislació Ambiental

La protecció del medi ambient es recull, en primer lloc, a la Constitució Espanyola:

Article 45 de la Constitució Espanyola

  1. Tothom té dret a disposar d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, i el deure de conservar-lo.
  2. Els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots els recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col·lectiva.

La llei fixarà sancions penals o, en el seu cas, administratives per als qui violin el que es disposa en l'apartat anterior i establirà l'obligació d'aquests de reparar el dany causat. 
La Constitució Espanyolam estableix, a l'article 149.1.23 la competència exclusiva de l'Estat per establir la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient. 
A Catalunya, d'acord amb l'article 148.1.9, que estableix que les Comunitats Autònomes podran assumir competències en la gestió del medi ambient; correspon també a la Generalitat de Catalunya el desenvolupament de la legislació bàsica. 
Amb la integració a la Unió Europea, la normativa ambiental està condicionada globalment per la normativa europea. 
Podeu consultar tota la normativa ambiental de la unió europea, estatal i autonòmica al web del Departament de Medi Ambient.
Finalment, la normativa reguladora del règim local, tant estatal com autonòmica, estableix que la protecció del medi ambient és una competència que exercirà el municipi, mitjançant les seves Ordenances, en els termes de la legislació general.

Ordenances municipals en matèria de medi ambient:

Et destaquem...