Sostenibilitat

Et trobes a:Inici/Sostenibilitat/Informació ambiental de Lleida/Soroll/Informació sobre la problemàtica del soroll

Informació sobre la problemàtica del soroll

L'any 1994 i l'any 2000 es va fer dos estudis de camp sobre l'estat del soroll a la ciutat de Lleida. Aquests tipus d'estudis s'anomenen mapes de soroll. Es tracta d'elaborar una diagnosi sobre l'estat acústic de la ciutat.

soroll1 soroll 2

 

El soroll de la ciutat s'origina a l'igual que la resta de ciutats de forma majoritària pel trànsit de vehicles. Si es comparen dos gràfics de mesura de soroll i de trànsit durant 24 hores, pràcticament es poden superposar. Per tant la incidència directa sobre la reducció del soroll en les ciutats s'ha de fer a partir d'actuacions que puguin regular, disminuir o millores les condicions del trànsit.

La normativa vigent actual es resumeix a la Llei catalana 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica que va entrar en vigor a l'octubre del 2002, desenvolupada pel Reglament publicat al Decret 176/2009, de 10 de novembre. El Ple municipal de 23 de desembre de 2005 va aprovar el mapa de capacitat acústica de Lleida.

El mapa de capacitat acústica

El mapa de capacitat acústica pretén establir els objectius de qualitat que es vol atorgar a la ciutat davant del soroll. És un mapa de la ciutat on es delimiten les següents zones: La definició de les zones de sensibilitat acústica que defineix el mapa de capacitat. D'aquesta manera es divideixen els carrers en tres categories:

 • a) Les zones de sensibilitat acústica alta que compren aquells carrers que demanden una protecció alta contra el soroll. Es representen en color verd al mapa de capacitat acústica.
 • b) Les zones de sensibilitat acústica moderada que compren aquells carrers que admeten una percepció mitjana del nivell sonor. Es representen en color groc al mapa de capacitat acústica.
 • c) Les zones de sensibilitat acústica baixa que compren aquells carrers que admeten una percepció elevada del nivell sonor. Es representen en color vermell al mapa de capacitat acústica.
 • d) Zones de soroll: Són els sectors del territori afectats per la presència d'infrastructures de transport viari, ferroviari, marítim i aeri.
 • e) Zones d'Especial protecció de la qualitat acústica ZEPQA.

Són les àrees en què per les seves característiques singulars es considera convenient conservar una qualitat acústica d'interès especial.

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE LLEIDA

 

Què és un mapa de capacitat acústica?

És un mapa on s'han assignat zones amb una mateixa percepció acústica anomenades zones de sensibilitat acústica

Quins són els fonaments legals?

A nivell Europeu: Directiva 2002/49/CE

A nivell Estatal: Llei 37/2003, del soroll en fase de desenvolupament reglamentari

A nivell de Catalunya:

 • Llei 16/2002, de Protecció contra la contaminació acústica
 • El Decret 245/2005, fixa els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica.
 • La Llei 16/2002 atorga competències als Ajuntaments per establir els objectius de qualitat acústica en el seu territori mitjançant l'elaboració d'un mapa de capacitat acústica.
 • El Decret 245/2005, de 8 de novembre, defineix quina ha d'estar la metodologia per elaborar el mapa, quins han de ser els criteris generals per determinar la zonificació del mapa de capacitat acústica i quins han de ser els requeriments tècnics sobre l'arxiu digital del mapa.
Quin és l'objectiu d'un mapa de capacitat acústica?

La finalitat és que les actuacions de qualsevol mena (implantació de noves indústries, activitats, comerços,..etc) que es facin en el territori integrin el vector soroll des de la gènesi tot adoptant com a objectius de qualitat els nivells d'immissió (soroll mesurat mitjà mesurat durant un període de temps determinat) fixats en el mapa.

En aquest sentit, s'ha elaborat una proposta de mapa de capacitat acústica segons els nivells d'immissió a les zones urbanes i nuclis de població i en zones del medi natural del municipi, a l'efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l'establiment d'una zonificació acústica en el municipi on s'establiran els objectius de qualitat que vulguin atorgar-se.

Quina ha estat la metodologia per a la seva elaboració?

La metodologia seguida per a la seva elaboració ha seguit una sèrie de fases:

 • Fase A) Identificació dels emissors acústics del territori
 • Fase B) Determinació del nivell de soroll ambiental
 • Fase C) Zonificació acústica del territori
 • Fase D) Concreció del mapa de capacitat acústica

Els mapes de capacitat acústica integren dos conceptes: el primer consisteix a conèixer els emissors i l'estat inicial acústic del territori partint d'una estratègia de presa de mostres, i el segon, a definir les zones de sensibilitat acústica partint de l'ús urbanístic i dels valors d'immissió existents.

Quins antecedents tenim?
 • El mapa acústic de la ciutat de Lleida de 1994.
 • La revisió del mapa acústic de 1994 efectuada el 2000.
 • Així mateix ha servit de base per l'elaboració d'aquest mapa la proposta de mapa de capacitat acústica elaborada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya l'any 2002.
 • El Pla General de Lleida d'Ordenació Urbana i Territorial (1999).
 • L'anàlisi de la base de dades confeccionada amb els resultats de les avaluacions acústiques dels darrers 11 anys i la informació recollida ens permet determinar les mesures que faran falta per definir i/o confirmar les zones acústiques.
Com s'ha mesurat el soroll ambiental?

Les mesures es van realitzar majoritàriament al llarg de l'any 2004 i durant l'any 2005 s'han realitzat mesures per a contrastar la validesa de les mateixes i per revisar aquelles zones de la ciutat que han estat objecte de canvis que afecten al nivell de soroll ambiental.

S'han efectuat 202 mesures de curta durada. El temps avaluat ha estat entre 10 i 15 minuts. El sonòmetre s'ha situat a una distància d'1 metre de les façanes, evitant possibles apantallaments (vehicles estacionats, mobiliari urbà, etc.) disposat en un trípode a una alçada entre d'1,5 metres.

S'han efectuat 16 mesures de llarga durada. El temps avaluat és de 24 hores. Les mesures de llarga durada es determinen mitjançant els diferents models de carrer que s'han observat amb la recollida d'informació prèvia. També s'ha tingut en compte que aquestes mesures han d'ajudar a determinar el comportament acústic del municipi en cap de setmana i de les activitats d'oci.

La col·locació del micròfon té lloc en els balcons d'un primer pis (aproximadament a 4 metres d'alçada del carrer), amb el micròfon separat 1 metre de la paret per a evitar les reflexions, i dirigit cap al centre de la via, en edificis situats en trams del carrer que tinguin unes característiques acústiques que puguin ser representatives de la totalitat.

Com s'ha zonificat el territori?

La fase de zonificació del territori consisteix en agrupar les parts de la ciutat amb la mateixa capacitat acústica, d'acord amb les mesures de nivell de soroll ambiental realitzades.

Aquestes han estat:

 • Zones de sensibilitat acústica alta (A)
 • Zones de sensibilitat acústica moderada (B)
 • Zones de sensibilitat acústica baixa (C). Àrees amb predomini de sòl d'ús industrial.
 • Zones de soroll (Infraestructures de transport ferroviari)
 • Zones d'especial protecció de la qualitat acústica. Parcs Naturals d'interés Territorial
 • I les àrees d'interés Natural
 • El sòl no urbanitzable tindrà la consideració de zones de sensibilitat acústica alta (A).

Mapa de capacitat acústica de Lleida.

Enllaços:

Departament de Territori i Sostenibilitat

Et destaquem...